E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA).

Najnovšie články


Akutní infekce močových cest - diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře

...viac


Dá sa vyhnúť liekovým interakciám v ére polypragmázie?

Ak dve alebo viac látok súčasne účinkujú na organizmus, navzájom sa môžu ovplyvňovať. Ak takáto situácia nastane, hovoríme o liekovej interakcii. Tá sa môže vyskytnúť, keď sa u farmakoterapeuticky správne užitého liečiva menia jeho predpokladané účinky v prítomnosti inej látky (liečivo, chemikália, zložka potravy, či prostredia). Tento účinok môže byť antagonistický, aditívny, synergický alebo idiosynkratický a môže, z klinického hľadiska, viesť buď k zlyhaniu terapie alebo zvýšeniu farmakologic ...viac


Moderná liečba hypertenzie sartanmi

Arteriálna hypertenzia (AH), jej včasná diagnostika a liečba podľa platných doporučení odborných spoločností je v dnešnej dobe nutnosťou. Alarmujúci je narastajúci výskyt cievnych mozgových príhod, srdcového zlyhávania, fibrilácie predsiení, ochorení obliček a iných klinicky významných stavov, za ktorými sa veľmi často ukrýva nediagnostikovaná alebo nesprávne liečená AH. Záludnosť arteriálnej hypertenzie spočíva v tom, že môže byť úplne bezpríznaková a manifestuje sa až kardiovaskulárnym ochoren ...viac


Význam liečby betablokátormi

Betablokátory (BB) patria medzi päť základných skupín antihypertenzív, ktoré podľa najnovších odporučení Európskej kardiologickej a hypertenziologickej spoločnosti možno použiť pri iniciovaní farmakologickej liečby hypertonika aj v monoterapii, prípadne do kombinácie s iným liekom na tlak. Zaraďujú sa medzi najdlhšie používané látky na liečbu vysokého tlaku krvi. Od čias ich zaradenia na trh (začiatkom 70. rokov) sa odporučenia pre ich indikovanie viackrát prehodnocovali. Súvisí to aj s postupným objavovan ...viac


Antipsychotiká, mechanizmus účinku a klinické využitie

V priebehu šesťdesiatich rokov trvania psychofarmakologickej éry bolo postupne vyvinutých a uvedených do klinickej praxe niekoľko desiatok antipsychotík. V základe ich delíme na typické antipsychotiká (antipsychotiká prvej generácie a atypické antipsychotiká (antipsychotiká druhej generácie). Prvým atypickým antipsychotikom uvedeným na trh bol klozapín. Od roku 1990 sa dostávali na trh ďalšie atypické antipsychotiká. (3) ...viac


Nový prístup v liečbe alkoholizmu

Legálnosť, veľmi ľahká dostupnosť a všeobecná tolerancia spoločnosti k pitiu alkoholu u mnohých vyvoláva klamný dojem bezpečnosti tejto látky. V Európskej únii je podľa štúdie Rhema et. kol z rokov 2008 - 2012 spotreba alkoholu na dospelého obyvateľa priemerne 12,45 litra, na Slovensku 14,59 litra. Z toho vyplýva, že slovenskí muži pijú denne 66,7 g čistého alkoholu, ženy 19,2 g. Tieto čísla sú veľmi vysoké, ak si uvedomíme, že prekročenie 60 g denne znamená pre mužov vysoké riziko chronických komplikác ...viac


Nalmefén

V príspevku podávame prehľad o nalmeféne – prvom liečive schválenom na redukciu pitia pri liečbe závislosti od alkoholu. Nalmefén je antagonista opioidných µ- a δ- receptorov a parciálny agonista κ- receptorov. Farmakodynamické charakteristiky ho predurčujú k potenciálnemu znižovaniu odmeny po použití alkoholu (ale i iných návykových látok). Účinnosť a bezpečnosť nalmefénu pri znižovaní spotreby alkoholu u pacientov so závislosťou od alkoholu sa hodnotila v troch multicentrických štúdiách fázy III. klin ...viac


Redukčný prístup v liečbe závislosti od alkoholu

V práci je predstavený redukčný prístup (angl. reduced-risk drinking) ako valídny primárny cieľ liečby závislosti od alkoholu. Pre pacientov odmietajúcich, či zlyhávajúcich v abstinencii môže predstavovať reálnejší cieľ zameraný nie na kontrolu symptómov závislosti samotnej, ale na redukciu škôd a zvýšenie adherencie k liečbe. Vo vzťahu k abstinencii ide skôr o cieľ adjuvantný a súčasne intermediárny, než o vzájomne sa vylučujúci. Redukcia spotreby má pri ochoreniach s exponenciálnou závislosťou rizik ...viac


Depresia – epidémia 21.storočia?

Slovo depresia počujeme denne či už od známych, z médií, alebo z článkov. Je to slovo, ktoré pre nás nadobudne význam až vtedy, keď sa nás bytostne dotýka. Vtedy, keď mi depresia nedovolí vstať ráno z postele, keď sa cítim ubolený, keď nevládzem, keď nemôžem spávať, keď ma budia nočné mory. Vtedy, keď ma netešia bežné denné činnosti, keď tápam, keď hľadám zmysel života. Vtedy, keď ma ničia myšlienky o význame života, či to vôbec má zmysel a prečo práve ja. Depresia nie je len slovo, je to di ...viac


Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia vo väčšine európskych štátov. U mužov všetkých vekových skupín kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len KVO) zodpovedali za 43 % úmrtí a u žien za 55 % úmrtí. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou kardiovaskulárnou úmrtnosťou, pričom podiel úmrtí na KVO predstavuje 56%. Podľa databázy SZO v roku 2005 bola mortalita na KVO v prepočte na 100 000 obyvateľov v Slovenskej republike 971, pričom v „západných“ krajinách EÚ v priemere 642 ...viac