E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. Po prvom prihlásení si môžte svoje prihlasovacie údaje kedykoľvek zmeniť.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA).

Najnovšie články


Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia vo väčšine európskych štátov. U mužov všetkých vekových skupín kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len KVO) zodpovedali za 43 % úmrtí a u žien za 55 % úmrtí. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou kardiovaskulárnou úmrtnosťou, pričom podiel úmrtí na KVO predstavuje 56%. Podľa databázy SZO v roku 2005 bola mortalita na KVO v prepočte na 100 000 obyvateľov v Slovenskej republike 971, pričom v „západných“ krajinách EÚ v priemere 642 ...viac


Liečba KVO

Medikamentózna liečba sa pri kardiovaskulárnych ochoreniach (ďalej len KVO) zvažuje, ak prekročí riziko podľa SCORE 5 %, najmä ak sa priblíži k 10 %, alebo v prípade orgánového postihnutia. U starších osôb sa medikamentózna liečba všeobecne neodporúča, ak je riziko nižšie než 10 % a ak neexistuje špecifická indikácia. ...viac


Kašeľ - mechanizmus, príčiny a liečba u detí

Kašeľ je hneď po horúčke najčastejším príznakom, ktorý privádza rodičov s dieťaťom do ordinácie praktického lekára pre deti a dorast. Kašeľ je zmysluplný mechanizmus, ktorý však za normálnych okolností nie je na čistenie dýchacích ciest potrebný. Za fyziologického stavu je náš dýchací systém veľmi odolný a má dobre vyvinutú schopnosť samočistenia. Kašeľ však môže byť symptómom aj rôznych ochorení, nielen respiračného systému. Podľa literatúry 10-38 % ambulantných pacientov u pneumológa je ...viac


Betablokátory - možnosti kombinovanej terapie pri hypertenzii a srdcovom zlyhávaní

Betablokátory sa už viac ako 45 rokov používajú v klinickej praxi a stále patria k dôležitým skupinám liečiv v liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Betablokátory tvoria heterogénnu skupinu liečiv. Rozdielne farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti podmieňujú účinnosť a klinické použitie jednotlivých liečiv. V súčasnosti sa v liečbe kardiovaskulárnych ochorení používajú kardioselektívne betablokátory s afinitou k beta1-receptorom srdca (II. generácia) a betablokátory, u ktorých prevažuje vazodilata ...viac


Doplnková liečba rinitídy - od alternatívnej k efektívnej liečbe

Rinitída patrí medzi najčastejšie ochorenia horných dýchacích ciest, a to vo všetkých vekových kategóriách. Môže mať rôznu etiológiu, pričom rozoznávame rôzne formy rinitídy: alergická a nealergická, infekčná a neinfekčná, akútna a chronická, s polypmi alebo bez, sezónna a pereniálna (celoročná). Vzhľadom na konštantne prítomné postihnutie prínosových (nosových) dutín je presnejšie hovoriť o rinosinusitíde. V liečbe sa univerzálne používajú intranazálne (nosové) kortikosteroidy(INKS), ktoré mo ...viac


Dá sa vyhnúť liekovým interakciám v ére polyfarmácie?

Ak dve alebo viac látok súčasne účinkujú na organizmus, navzájom sa môžu ovplyvňovať. Ak takáto situácia nastane, hovoríme o liekovej interakcii. Tá sa môže vyskytnúť, keď sa u farmakoterapeuticky správne užitého liečiva menia jeho predpokladané účinky v prítomnosti inej látky (liečivo, chemikália, zložka potravy, či prostredia). Tento účinok môže byť antagonistický, aditívny, synergický alebo idiosynkratický a môže, z klinického hľadiska, viesť buď k zlyhaniu terapie alebo zvýšeniu farmakologic ...viac


Diabetes mellitus typu 2 - súčasné možnosti a stratégia liečby

Diabetes mellitus (DM) je chronické metabolické ochorenie, pri ktorom dochádza k poruche metabolizmu glukózy v dôsledku absolútneho a /alebo relatívneho nedostatku inzulínu. Vzniká tak hyperglykémia ako následok zníženia vychytávania glukózy kostrovým svalstvom spoločne s redukciou syntézy glykogénu.a nekontrolovanej produkcie glukózy pečeňou. Keď je prekročený obličkový prah pre reabsorpciu glukózy do krvi, je tento dôležitý zdroj energie vylučovaný močom (glykozúria) a spôsobuje tak osmotickú diurézu (po ...viac


Liečba probiotikami

Ľudský organizmus je kolonizovaný baktériami, ktoré sa nazývajú fyziologická mikroflóra. Baktérie sa prirodzene vyskytujú na povrchu kože, slizníc a v dutých orgánoch – veľké množstvo baktérií fyziologicky kolonizuje predovšetkým kožu, sliznicu dýchacích orgánov, sliznicu ženského genitálu a predovšetkým sliznicu čreva. Fyziologická mikroflóra plní niekoľko významných funkcií. V prípade kože, ženského genitálu, hltacích a dýchacích orgánov môže významná zmena fyziologickej flóry viesť ku k ...viac


Geneticko-epigenetické interakcie v patogenéze Alzheimerovej choroby

Napriek enormnej snahe vedeckých tímov zaoberajúcich sa Alzheimerovou chorobou sa zatiaľ nepodarilo spoľahlivo vysvetliť jej príčinu. Súčasný biomedicínsky výskum je stále veľmi ďaleko od nájdenia kľúča, podľa ktorého komunikuje náš genóm s epigenómom a enviromentom pri spúšťaní patologického procesu. Napriek tomu je možné pozorovať posun v myslení, zahŕňať do patogenetických úvah všetky tri vyššie uvedené determinanty. V našej práci prinášame prehľad genómovo – epigenómových interakcií, kt ...viac


Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia – jedna entita alebo dve?

Zmiešaná demencia sa ako klinicko-patologický pojem vzťahuje na kombináciu neurodegeneratívneho a cerebrovaskulárneho procesu s predpokladom, že oba procesy prispievajú podobnou mierou na vývoj kognitívneho deficitu. V starnúcom mozgu pribúda neurodegeneratívna aj cerebrovaskulárna patológia, ktoré sa môžu v klinickom obraze rôznou mierou prejaviť. V našej práci prinášame súhrnný pohľad na klinicko – patologické interakcie medzi obidvomi patológiami. Snažíme sa vymedziť hranice zmiešanej demencie a v súlade ...viac