E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. Po prvom prihlásení si môžte svoje prihlasovacie údaje kedykoľvek zmeniť.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA).

Najnovšie články


Nalmefén

V príspevku podávame prehľad o nalmeféne – prvom liečive schválenom na redukciu pitia pri liečbe závislosti od alkoholu. Nalmefén je antagonista opioidných µ- a δ- receptorov a parciálny agonista κ- receptorov. Farmakodynamické charakteristiky ho predurčujú k potenciálnemu znižovaniu odmeny po použití alkoholu (ale i iných návykových látok). Účinnosť a bezpečnosť nalmefénu pri znižovaní spotreby alkoholu u pacientov so závislosťou od alkoholu sa hodnotila v troch multicentrických štúdiách fázy III. klin ...viac


Redukčný prístup v liečbe závislosti od alkoholu

V práci je predstavený redukčný prístup (angl. reduced-risk drinking) ako valídny primárny cieľ liečby závislosti od alkoholu. Pre pacientov odmietajúcich, či zlyhávajúcich v abstinencii môže predstavovať reálnejší cieľ zameraný nie na kontrolu symptómov závislosti samotnej, ale na redukciu škôd a zvýšenie adherencie k liečbe. Vo vzťahu k abstinencii ide skôr o cieľ adjuvantný a súčasne intermediárny, než o vzájomne sa vylučujúci. Redukcia spotreby má pri ochoreniach s exponenciálnou závislosťou rizik ...viac


Depresia – epidémia 21.storočia?

Slovo depresia počujeme denne či už od známych, z médií, alebo z článkov. Je to slovo, ktoré pre nás nadobudne význam až vtedy, keď sa nás bytostne dotýka. Vtedy, keď mi depresia nedovolí vstať ráno z postele, keď sa cítim ubolený, keď nevládzem, keď nemôžem spávať, keď ma budia nočné mory. Vtedy, keď ma netešia bežné denné činnosti, keď tápam, keď hľadám zmysel života. Vtedy, keď ma ničia myšlienky o význame života, či to vôbec má zmysel a prečo práve ja. Depresia nie je len slovo, je to di ...viac


Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia vo väčšine európskych štátov. U mužov všetkých vekových skupín kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len KVO) zodpovedali za 43 % úmrtí a u žien za 55 % úmrtí. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou kardiovaskulárnou úmrtnosťou, pričom podiel úmrtí na KVO predstavuje 56%. Podľa databázy SZO v roku 2005 bola mortalita na KVO v prepočte na 100 000 obyvateľov v Slovenskej republike 971, pričom v „západných“ krajinách EÚ v priemere 642 ...viac


Liečba KVO

Medikamentózna liečba sa pri kardiovaskulárnych ochoreniach (ďalej len KVO) zvažuje, ak prekročí riziko podľa SCORE 5 %, najmä ak sa priblíži k 10 %, alebo v prípade orgánového postihnutia. U starších osôb sa medikamentózna liečba všeobecne neodporúča, ak je riziko nižšie než 10 % a ak neexistuje špecifická indikácia. ...viac


Problematika polypragmázie u starších pacientov

ákladným predpokladom terapeutického úspechu je správne a pravidelné užívanie liekov. Zhoršenie zdravotného stavu spôsobeného nesprávnym užívaním liekov a odporúčaných liečebných postupov vedie ku zhoršeniu základného ochorenia a sprievodných ochorení. To vedie k ďalšej následnej preskripcii liekov, zvýšenému počtu hospitalizácií a sesterskej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku nepriamo ovplyvňuje aj ekonomickú výko ...viac


Kašeľ - mechanizmus, príčiny a liečba u detí

Kašeľ je hneď po horúčke najčastejším príznakom, ktorý privádza rodičov s dieťaťom do ordinácie praktického lekára pre deti a dorast. Kašeľ je zmysluplný mechanizmus, ktorý však za normálnych okolností nie je na čistenie dýchacích ciest potrebný. Za fyziologického stavu je náš dýchací systém veľmi odolný a má dobre vyvinutú schopnosť samočistenia. Kašeľ však môže byť symptómom aj rôznych ochorení, nielen respiračného systému. Podľa literatúry 10-38 % ambulantných pacientov u pneumológa je ...viac


Betablokátory - možnosti kombinovanej terapie pri hypertenzii a srdcovom zlyhávaní

Betablokátory sa už viac ako 45 rokov používajú v klinickej praxi a stále patria k dôležitým skupinám liečiv v liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Betablokátory tvoria heterogénnu skupinu liečiv. Rozdielne farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti podmieňujú účinnosť a klinické použitie jednotlivých liečiv. V súčasnosti sa v liečbe kardiovaskulárnych ochorení používajú kardioselektívne betablokátory s afinitou k beta1-receptorom srdca (II. generácia) a betablokátory, u ktorých prevažuje vazodilata ...viac


Doplnková liečba rinitídy - od alternatívnej k efektívnej liečbe

Rinitída patrí medzi najčastejšie ochorenia horných dýchacích ciest, a to vo všetkých vekových kategóriách. Môže mať rôznu etiológiu, pričom rozoznávame rôzne formy rinitídy: alergická a nealergická, infekčná a neinfekčná, akútna a chronická, s polypmi alebo bez, sezónna a pereniálna (celoročná). Vzhľadom na konštantne prítomné postihnutie prínosových (nosových) dutín je presnejšie hovoriť o rinosinusitíde. V liečbe sa univerzálne používajú intranazálne (nosové) kortikosteroidy(INKS), ktoré mo ...viac


Dá sa vyhnúť liekovým interakciám v ére polyfarmácie?

Ak dve alebo viac látok súčasne účinkujú na organizmus, navzájom sa môžu ovplyvňovať. Ak takáto situácia nastane, hovoríme o liekovej interakcii. Tá sa môže vyskytnúť, keď sa u farmakoterapeuticky správne užitého liečiva menia jeho predpokladané účinky v prítomnosti inej látky (liečivo, chemikália, zložka potravy, či prostredia). Tento účinok môže byť antagonistický, aditívny, synergický alebo idiosynkratický a môže, z klinického hľadiska, viesť buď k zlyhaniu terapie alebo zvýšeniu farmakologic ...viac