E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Chinolóny v liečbe bakteriálnych infekcií

Chinolónové antibiotiká sa používajú v terapeutickej praxi od 60. rokov minulého storočia. Prvým používaným liečivom tejto skupiny bola kyselina nalidixová, ktorá dosahovala terapeutickú koncentráciu len v moči, a preto sa používala v terapii infekcií močových ciest vyvolaných gramnegatívnymi patogénmi. V priebehu posledných 30 rokov sa začali používať deriváty kyseliny nalidixovej so systémovým účinkom. Zavedením atómu fluóru do polohy 6 chinolónov sa zvýšilo a rozšírilo spektrum účinnosti a zlepš ...viac


Súčasné možnosti farmakoterapie bolesti

Bolesť je definovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organization, WHO) a Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium bolesti (International Association for the Study of Pain, IASP) ako nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potenciálnym poškodením tkaniva, alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia. Vnímanie bolesti je zážitkom vždy subjektívnym, existujú veľké interindividuálne rozdiely. Definícia bola koncipovaná tak, aby zohľadnila všetky dimenzie bolesti: s ...viac


Postavenie ACEi a sartanov v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

Je všeobecne známe, že kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najviac sa vyskytujúce ochorenia a že farmakologický manažment týchto ochorení zahŕňa niekoľko farmakoterapeutických skupín. Veľkú skupinu liečiv patriacej do ATC skupiny označovanej „C – liečivá používané pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému“ tvorí skupina „C09-liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém“ (RAS). V rámci tejto skupiny sú liečivá ďalej klasifikované podľa pôsobenia na konkrétny mechanizmus v RAS na: i) ...viac


Antiagregačná liečba

Na prevenciu a terapiu trombóz a ich komplikácií sa používa v súčasnosti už veľká skupina liečiv – antitrombotiká, ktoré sa podľa mechanizmu účinku rozdeľujú na: antikoagulanciá – inhibujú koagulačné faktory (napr.: heparín, dabigatran, rivaroxaban, warfarín) fibrinolytiká (trombolytiká) – rozpúšťajú vzniknutý trombus rozrušením fibrínovej siete (napr.: streptokináza, urokináza, altepláza) antiagreganciá (protidoštičkové liečivá) – inhibujú agregáciu krvných doštičiek (napr. ...viac


Duloxetín - molekula s viacerými indikáciami

Depresia je stav súvisiaci s deficitom neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme. Depresívna porucha, podobne ako iné psychické poruchy, sa vyvíjajú v závislosti na nedostatku sérotonínu (5-hydroxytryptamínu, 5-HT), noradrenalínu (NA) a dopamínu (D) a čiastočne aj ďalších neurotransmiterov. Depresívna porucha patrí tiež k jednému z najčastejších psychických problémov u somatických ochorení. Väčšina depresií začína už pred 30. rokom života, pričom u 75 – 80 % pacientov má periodický priebeh. U 15 ...viac


Stres, strach, napätie, úzkosť – aké liečivá máme k dispozícii?

Úzkosť je súčasťou vývojom podmieneného adaptačného procesu. Kedysi pomáhala prežiť, predvídať riziká. Aj dnes má ochranný a informačný význam – na preventívnom účinku úzkosti je založená legislatíva, desatoro, aj spoločenské chovanie. Bez úzkosti by sme žili riskantne, nezodpovedne, bezohľadne voči sebe aj druhým. Určitá hladina úzkosti je často podmienkou k dobrému výkonu psychickému aj fyzickému. Naopak, vysoká intenzita úzkosti, jej dlhé trvanie a neprimeranosť reakcie na vyvolávajúcu situá ...viac


Liečba vinpocetínom

Nootropiká predstavujú rozsiahlu nehomogénnu skupinu prípravkov. Výraz „nootropiká“ je odvodený z gréckych slov „noos“ - myseľ a „trope“ - obrat. Nootropicky pôsobiace látky môžeme rozdeliť na látky ovplyvňujúce množstvo neurotransmiterov, prípadne modifikujúce funkciu ich receptorov, a na látky zasahujúce do metabolizmu neurónov. Štúdie dokázali, že vinpocetín má najvýznamnejšie postavenie zo všetkých vinca minor alkaloidov vzhľadom na nižší výskyt nežiaducich účinkov a vzhľadom k širšiem ...viac


Problematika polypragmázie u starších pacientov

Základným predpokladom terapeutického úspechu je správne a pravidelné užívanie liekov. Zhoršenie zdravotného stavu spôsobeného nesprávnym užívaním liekov a odporúčaných liečebných postupov vedie ku zhoršeniu základného ochorenia a sprievodných ochorení. To vedie k ďalšej následnej preskripcii liekov, zvýšenému počtu hospitalizácií a sesterskej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku nepriamo ovplyvňuje aj ekonomickú výk ...viac


Diabetes mellitus a tehotnosť

Zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových technológií a možnosti modernej inzulínovej liečby (inzulínové pumpy so senzormi pre kontinuálny monitoring hladiny glukózy - CGM, inzulínové perá, analógy humánneho inzulínu) dnes umožňujú aj ženám s diabetom 1. typu úspešne otehotnieť a následne porodiť úplne zdravé dieťa. Dobrá kompenzácia ich ochorenia prináša šance na otehotnenie, ktoré sú prakticky identické tým, aké majú nediabetičky. Aj napriek tomu však u nich a ich plodov ostá ...viac


Kompenzácia diabetu a glykovaný hemoglobín

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie jej príznakov, zabránenie vzniku náhlych komplikácií a zamedzenie vzniku neskorých následkov, predĺženie života a zlepšenie jeho kvality (1). Zásadnou úlohou v prevencii a spomalení nástupu komplikácií diabetu je liečba rizikových faktorov vaskulárnych komplikácií diabetes mellitus 2. typu, a to je hyperglykémia, artériová hypertenzia, dyslipoproteinémia a obezita. Parametre metabolickej kompenzácie a jej hodnotenie sú uvedené v tabuľke číslo 1. Základnou snahou liečby j ...viac