E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Možnosti farmakologickej liečby artériovej hypertenzie u seniorov

Artériová hypertenzia (AH) je globálnou pandémiou s vysokou prevalenciou, pričom len 13 % pacientov je liečbou dobre kontrolovaných. Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s progresívnym nárastom seniorskej populácie. Incidencia AH u seniorov v európskych krajinách sa odhaduje na 53 až 72 %, pričom AH je zodpovedná za 17 % celkovej mortality. Absolútny benefit z adekvátnej liečby AH u seniorov je kvôli väčšiemu absolútnemu kardiovaskulárnemu (KV) riziku vyšší, ako u mladších hyper ...viac


Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou

Insomnia (nespavosť) je najbežnejšia spánková porucha. Jej heterogenita je charakterizovaná rôznymi príčinami vzniku, definíciami, klasifikačnými schémami a diagnostickými metódami. Insomnia ovplyvňuje fungovanie jedinca v mnohých sférach každodenného života a je závažnou ekonomickou ťarchou pre spoločnosť. Je pre pacientov oslabujúca, s vysokou morbiditou. Pre množstvo príčin vzniku je potrebné pacientov trpiacich na nespavosť komplexne vyšetriť a tak určiť správnu diagnózu a liečbu. Včasná detekcia a l ...viac


Využitie sprionolaktónu v kardiologickej praxi

Chronické srdcové zlyhávanie je syndróm, ktorého prevalencia v Slovenskej republike, podobne ako v celom rozvinutom svete, rýchle a nezadržateľne stúpa. Môže za to na jednej strane starnutie populácie, na strane druhej potom neustále sa zlepšujúca a účinnejšia liečba akútnych kardiologických ochorení, hlavne akútnych koronárnych syndrómov. Právom sa preto hovorí o chronickom srdcovom zlyhávaní ako o jednej z neinfekčných epidémií 21. storočia. Prevalencia chronického srdcového zlyhávania v Slovenskej republi ...viac


Afektívne poruchy - súčasný pohľad - možnosti diagnostiky a liečby

Depresia a smútok nie sú totožné pojmy, pričom rozoznávame viaceré stavy depresie. Na vzniku poruchy sa obvykle podieľajú predispozičné aj precipitačné faktory. V patofyziológii depresie sa predpokladá porucha dostupnosti neuroprenášačov (najmä sérotonínu (5-HT), noradrenalínu (NA) a dopamínu (DA)). Celoživotná prevalencia je 4 – 6 % (ťažšie depresívne prejavy) či 17 – 35 % (širšie spektrum depresie), incidencia 11 %. Podľa MKCH 10 afektívne poruchy rozdeľujeme na depresívne poruchy (ojedinelá unipolárn ...viac


Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest

Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. Infekcie dolných močových ciest najčastejšie prebiehajú pod obrazom akútnej bakteriálnej cystitídy alebo akútneho uretrálneho syndrómu. V liečbe sú najvhodnejšie chemoterapeutiká, ktoré dosahujú vysoké a prolongované hladiny v moči, majú výhodnú farmakokinetiku a minimum nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa používajú fluorochinolóny, kotrimoxazol, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoin a fosfomycin - trometamol. Naj ...viac


Najčastejšie infekčné kožné ochorenia v ambulantnej praxi

Koža je jediný orgán prístupný ľudskému oku v celom svojom rozsahu takmer 2 m/2. Je miestom, na ktorom sa odohráva primárny kontakt organizmu s vonkajším prostredím a z tohto pohľadu plní významnú obrannú funkciu. Chráni pred vplyvmi fyzikálnymi (teplo, chlad, UV žiarenie) aj chemickými a je významnou súčasťou imunitného systému. Kvalitu tejto bariéry určuje vo významnej miere zloženie kyslého ochranného plášťa. Faktor pH na povrchu voľnej kože dosahuje priemerne hodnotu 5,4 - 5,9 a toto kyslé pH chráni k ...viac


Artériová hypertenzia a antihypertenzíva

Arteriálna hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie. Prevalencia ochorenia v ekonomicky rozvinutých krajinách sa pohybuje od 20-50 % a s vekom rastie. Spolu s ostatnými rizikovými faktormi - fajčením, obezitou, diabetom a poruchami lipidového profilu, predstavuje aj jeden z najzávažnejších rizikových faktorov pre cievnu mozgovú príhodu (CMP), ischemickú chorobu srdca (ICHS) a ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK). Existuje jednoznačná závislosť medzi hodnotami krvného tlaku (TK) a cerebrovaskulár ...viac


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Štandardná liečba nešpecifických črevných zápalov

Idiopatické črevné zápaly (IBD) sú chronické, často celoživotné ochorenia tenkého a hrubého čreva s neznámou etiológiou a len čiastočne objasnenou patogenézou. Výsledky dlhodobej medikamentóznej liečby nie sú vždy uspokojivé pre limitovanú účinnosť a časté vedľajšie nežiaduce účinky. Napriek tomu pre pacientov s miernou až stredne ťažkou formou ochorenia zostávajú 5-aminosalicyláty (5-ASA) a glukokortikoidy najdôležitejšími liekmi na navodenie remisie a udržovacej fázy. Liečba preparátmi 5-ASA dok ...viac


Súčasný pohľad na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva

Chronické nešpecifické črevné zápaly (IBD – Inflamatory Bowel Disease) zahŕňajú Crohnovu chorobu (CD – Crohn’s disease), ulceróznu kolitídu (UC – Ulcerative colitis) a v klinickej praxi je aj prechodný, bližšie neurčený typ – indeterminantnú kolitídu (tzv. indeterminate colitis). Explózia nových vedeckých poznatkov mení pohľad na patogenézu IBD, ktorá zahŕňa faktory genetické, imunologické (vrátane mikrobiologických), environmentálne, čo predstavuje potrebu koncipovania aktuálnych terapeutických post ...viac